Контактная информация

მედია ჰოლდინგი კომერსანტი

არჩევნები

შესაბამისობის დეკლარაცია

ფინანსური ანგარიშების აუდიტის დასკვნა

შპს „ჩვენი რადიოს“ დავების განმხილველი საბჭო


  • ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას 47/57
  • info@commersant.ge
  • sales@commersant.ge
  • 220 39 55 / საინფორმაციო სამსახური
  • 250 59 55 / მარკეტინგი
  • 220 19 55 / ოფის-მენეჯერი

Отправьте сообщение

up